Regulamin Sklepu Agusia24

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem ze Sklepu Agusia24 i w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
2. Do spraw uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się prawo polskie.
3. Niniejszy regulamin wiąże wszystkich użytkowników Agusia24.
4. Serwis prowadzony jest przez A. J. Magierowscy Sp. z o.o., os. Urocze 7/53, 31-952 Kraków, NIP 6783131447, REGON 121525980, KRS 0000385281 zwana dalej Agusia24.
5. Każdy z Użytkowników może skontaktować się z Agusia24 pod adresem: A. J. Magierowscy Sp. z o.o., os. Urocze 7/53, 31-952 Kraków, pod numerem telefonu - Dział Obsługi Klienta: +48 605353963, oraz pod adresem e-mail – sklep@agusia24.com
6. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych Agusia24 zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej ze wskazanych poniżej przyczyn:
- zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Agusia24 wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Agusia24 lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
- zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
- zmiana zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;
7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ujawnienia nowej treści Regulaminu w Serwisie i przesłaniu stosownych informacji o zmianie Regulaminu Użytkownikom Zarejestrowanym.
8. Każdemu Użytkownikowi zarejestrowanemu w przypadku braku akceptacji postanowień nowego Regulaminu służy prawo złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty udostępnienia nowej treści Regulaminu.

Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik Sklepu może założyć indywidualne Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta jest w dobrowolne i bezpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi konta Użytkownika Zarejestrowanego zostaje zawarta z Agusia24 z chwilą skutecznego wypełnienia przez użytkownika formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia woli utworzenia Konta poprzez naciśnięcie przycisku "Zarejestruj". Użytkownikowi nie wolno przekazywać hasła do Konta w Serwisie osobom trzecim.
3. Dla świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi polegającej na udostępnieniu zasobów Sklepu w celu ich przeglądania nie jest wymagana rejestracja a Agusia24 zobowiązuje się do jej świadczenia za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu wedle wyboru i preferencji użytkownika, który dla wywołania Sklepu wpisał w przeglądarce internetowej nazwę Agusia24.
4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu: opisem usługi, warunkami, a także wszystkimi postanowieniami tego Regulaminu jak i dedykowanymi dla danej usługi regulaminami szczególnymi.
5. W przypadku Usługi polegającej doraźnym na wyświetleniu stron WWW Sklepu, niezwiązanej z rejestracją Użytkownika, Umowa rozwiązuje się w chwili zaprzestania wyświetlania stron WWW Sklepu.
6. Umowa o świadczenie Usługi o ograniczonym dostępie rozwiązuje się także w przypadku:
- w chwili usunięcia Konta na żądanie Użytkownika
- z upływem czasu, na jaki usługa została udostępniona.
7. Agusia24 ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika zarejestrowanego, za zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeśli świadczenie usługi nie może być kontynuowane, lub jest znacznie utrudnione ze względów organizacyjnych, technicznych lub prawnych. Informacja ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia jest przesyłana na adres e-mail wskazany przez użytkownika.
8. Agusia24 ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi o ograniczonym dostępie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika koniecznych do świadczenia usługi.

Własność intelektualna

1. Sklep zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, logotypy, znaki towarowe, zdjęcia, grafikę.

2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Agusia24 udostępnia na stronach Sklepu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Sklepu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
4. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Sklepu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
5. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

Zakup Towarów

1. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenie, która obowiązywała w chwili złożenia przez użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Agusia24. W pozostałym zakresie Agusia24 może swobodnie zmieniać ceny co nie wpływa na treść zawartych już umów sprzedaży. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła, są wyrażone w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR).
2. W przypadku zaistnienia awarii lub ingerencji osób trzecich każdej ze Stron przysługuje prawo skorzystania z uprawnień wskazanych w kodeksie cywilnym a dotyczącym wad oświadczenia woli. .
3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia sprzedaży towarów używanych, z tym zastrzeżeniem, że tego typu asortyment będzie udostępniony w kategoria 'Używane' i wyraźnie oznaczony jako używany. Kolor towarów, może nieznacznie różnić się od prezentowanych z uwagi na rodzaj urządzenia końcowego jakim posługuje się użytkownik.
4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Agusia24 do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
5. Sklep umożliwia złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub założenia konta zwanego dalej Kontem Użytkownika
6. Towary i usługi oferowane w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy, tylko zaproszenie do składania ofert.
7. Przez złożenie zamówienia użytkownik składa Agusia24 ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów. Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.
8. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Agusia24 niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez użytkownika. Potwierdzenie takie stanowi przyjęcie oferty przez Agusia24.
9. Użytkownik może - elektronicznie na stronie Sklepu, mailowo lub telefonicznie - anulować złożone przez siebie zamówienie w całości dopóty, dopóki zamówione produkty nie zostały skierowane do zapakowania i wysyłki.
10. Treść umowy, jest przechowywana przez Agusia24 i przesyłana użytkownikowi e-mailem w potwierdzeniu.
11. Do ceny należy doliczyć koszty dostawy ujawnione na stronie w zakładce Płatności i wysyłka.

Realizacja zamówień

1. Sklep umożliwia złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub założenia konta zwanego dalej Kontem Użytkownika.
2. Konto Użytkownika, poza możliwością zamówienia towarów, umożliwia:
- zmianę danych osobowych
- wprowadzanie, edycję i usuwanie danych adresowych
- wyświetlanie przypisanych do Konta Użytkownika kuponów rabatowych
- wyświetlanie historię zamówień wraz ze szczegółami
- wyświetlanie korekty płatności
- wyświetlanie informacji o stanie zwrotów.
3. Warunkiem korzystania z Konta Użytkownika jest:
- rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,
- akceptacja Regulaminu,
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla świadczenia usług przez okres trwania Umowy.
5. W ramach rejestracji Konta Użytkownika lub składania zamówienia jako Gość, Użytkownik podaje:
- imię
- nazwisko
- date urodzenia (nieobowiązkowo)
- adres e-mail,
- numer telefonu
- dane adresowe (adres dostawy lub adres rozliczeniowy)
oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
- nazwę Firmy
- NIP
6. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
- dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
- zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
- posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na łamach Sklepu, nie spowodowały naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
7. W momencie składania zamówienia, użytkownik wprowadza przysługujące mu kody kuponów rabatowych, dokonuje wyboru Operatora Pocztowego oraz formy płatności.
8. Zamówienia od klientów są przyjmowane 24 godziny na dobę.
9. Sklep przyjmuje do realizacji zamówienia najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdzam zakup".
10. Informacja o etapie realizacji zamówienia jest dostępna stronach Sklepu, zmiany stanu zamówienia będą wprowadzane do Bazy Danych bez zbędnej zwłoki.
11. O istotnych zmianach w procesie realizacji zamówienia Klient będzie informowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail powiązany z Kontem Klienta.
12. W przypadku stwierdzenia braku zamówionego towaru skutkującego niemożnością realizacji zamówienia w terminie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. Klient może wówczas dokonać zmian w zamówieniu, podjąć decyzję o oczekiwaniu na skompletowanie zamówienia lub zrezygnować z zamówienia. W razie rezygnacji z zamówienia i o ile jeżeli zapłata za towar została dokonana, Sklep dokona Zwrotu Należności po zaksięgowaniu wpłaty należności za towar.
13. Standardowy czas realizacji zamówienia - od 1 do 7 dni roboczych. Jest to czas, który jest potrzebny, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany powyżej, użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną na podane w momencie rejestracji konto z podaniem przyczyn opóźnienia i przewidywanego czasu realizacji przesyłki. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
14. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy i w zakładce "Płatności i wysyłka". Koszty wysyłki i sposób ich dostarczania określone są w zakładce "Płatności i wysyłka".
15. Niezwłocznie po otrzymaniu bankowego potwierdzenia otrzymania przedwpłaty na kwotę pokrywającą w całości należność za towar i wysyłkę, realizujemy zamówienie.
16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienie w dostarczeniu przesyłki lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Klienta. Koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Klient.
17. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Operatora Pocztowego wedle wyboru Klienta dokonanego w momencie składania zamówienia.
18. Koszty wysyłki ponosi Klient.

Zwroty Towarów

1. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, to na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy. W przeciwnym razie ustępów tych nie stosuje się.
2. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać listem na adres: A. J. Magierowscy Sp. z o.o., os. Urocze 7/53, 31-952 Kraków, poprzez formularz kontaktowy na stronie agusia24.com lub e-mailem na adres sklep@agusia24.com. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Klient zapłacił przelewem, to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu.
3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia Klienta oraz Agusia24 podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty przesłania produktu do Klienta są zwracane przez Agusia24; koszty przesłania (zwrotu) produktu przez Klienta z powrotem do Agusia24 ponosi natomiast Klient. Zwroty należy wysyłać paczkami poleconymi. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w wypadkach opisanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski.

Reklamacje dotyczące Towarów

1. Jeżeli Klient nie jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), to do umowy sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami oraz zapisami poniżej.
2. W przeciwnym razie do umowy sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu (towaru) z umową mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w zdaniu trzecim, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Agusia24 nie zdołała uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, to ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, jeżeli niezgodność z umową jest nieistotna.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy opisać wadę produktu względnie jego niezgodność z umową. Czy produkt musi zostać przesłany z powrotem Klient zostanie poinformowany na podany w reklamacji lub związany z Kontem Użytkownika kontakt (e-mail, telefon lub adres). Nie dotyczy to wypadków, w których jest to zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Przesłanie produktu przez Klienta z powrotem do Agusia24 za pobraniem nie będzie akceptowane, co pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnego roszczenia użytkownika o zwrot kosztów. Jeżeli zapłacił przelewem, to zapłata nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu.

Postanowienia końcowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach zamówień oraz procedur reklamacji jest A. J. Magierowscy Sp. z o.o..
2. Agusia24, w celu realizacji zamówienia, przetwarza dane Klienta takie jak: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, a także w celu dostarczenia towarów udostępnia dane osobowe Klienta wybranym przez Klienta Operatorom Pocztowym.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, rozliczenia i obsługi posprzedażnej zamówienia, w tym reklamacji i realizacji przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy.
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji, rozliczenia i obsługi posprzedażnej zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do przetwarzania danych i zagadnień prywatności zastosowanie ma obowiązująca na Agusia24 polityka prywatności.
6. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: A. J. Magierowscy Sp. z o.o., os. Urocze 7/53, 31-952 Kraków.
7. Klient w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od A. J. Magierowscy Sp. z o.o., os. Urocze 7/53, 31-952 Kraków, na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).